Et rør-i-rør-system er utviklet for å tilfredsstille funksjonskrav om utskiftbar og vannskadesikker framføring av vannrør i boliger.

Hva er et rør-i-rør-system? Hovedkomponentene i et rør-i-rør-system er vannrør, varerør, fordelerskap og veggbokser. Vannrørene (innerrør) føres inni varerør, noe som gjør det mulig å trekke ut og skrifte vannnrø- rene uten bygningstekniske inngrep. Man legger rør-i-rør fra utstyr eller utstyrsgrupper tilbake til et sentralt plassert fordelerskap. Varerørene skal gi sikker bortleding av eventuelle lekkasjer, og lede lekkasjevannet til fordelerskapet før det synliggjøres og går videre til sluk i rom med vanntett golv.

TEK10 stiller krav om utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet for ferdig monterte sanitæranlegg. Et rør-i-rør-system skal oppfylle begge disse funksjonskravene samtidig. TEK10 krever videre at produktegenskaper som er av betydning for de grunnleggende kravene til byggverk skal være dokumentert før produktet omsettes og brukes. I tillegg krever TEK10 at vanntilførselen til tappestedet skal være tilstrekkelig. Rørene skal monteres slik at krav til brannskiller og vanntetthet i våtsoner opprettholdes. Det skal være tilfredsstillende avstengningsmulighet i boligen. Hovedavstengingsventilen skal være lett tilgjengelig og merket.

Krav til rør-rør-systemer

1. Teknisk forskrift til plan- og byggningsloven TEK stiller krav til utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet for ferdig monterte sanitæranlegg. Et rør-i-rør-system skal oppfylle samtlige av disse kravene samtidig. Etter dialog med Norges byggforskningsinstitutt, Norske Rørleggerbedrifters landsforening , forsikringsbransjen og leverandørene, har man kommet frem til følgende tolning av de fire kravene som er formulert i TEC: 1.1.1 Santæranlegget skal utføres slik at lekkajser forhindres mes mulig – TEK Ved eventuelle lekkasjer på et rør-i-rør-system skal lakkasjevann ledes ut av vegg og avledes til sluk eller detektor som stenger vanntilførselen, slik at lekkasjone ikke fører til skade på bygningen. 1.1.2 Anlegget skal være lett utskiftbart – TEK PEX-innerrøret skal være mulig å skifte ut uten at det fører til skade på bygningen eller varerøret. Ingen avgreniger skal ligge skjult i vegg, med mindre det monters inn et skap med tilfredstillende avløp. Bøyene skal ha tilstrekkelig stor radius. Er det tvil om utskiftbarheten, skal dette testes på byggeplassen. 1.1.3 Eventuelle lekkasjer skal kunne oppdages raskt -TEK Avløpet fra skapet skal være brutt, slik at en eventuell lekkasje blir synligjgort, og det skal ledes til akseptert avlp. eventuelt må det installeres føler med kontakt til vannstoppeventil. 1.1.4 Eventuelle lekkasjer skal ikke føre til unødig skade på andre installasjoner eller byggningsdelerTEK Et rør-i-rørsystem skal utføres slik at lekkasjer fra rør eller tilkoplet utstyr ikke fører til vannskader so krever ødeleggende byggningsmessige inngrep, eller skade på innredning eller varer. * Ref: vannskadekontoret Rør-i rør -systemer Lommehåndbok 2. utgave

Rørføring

Bøyeradius skal være størst mulig. Ved 90º vinkel bør stenderverket krysse i 45, på denne måten oppnås større bøyeradius.

• For nøyaktig plassering av oppstikk, kan 90 º plastvinkel benyttes. ( NRF nr 511 61 86)

• For å forhindre eventuell støy mellom beskyttelsesrør og PEX rør ved vannslag , skal rørene legges i et bølgemønster. Avstanden på bølgene bør være ca. 600 mm med bølgehøyde på 30mm.

• Bølgemønsteret vil også oppta eventuell krymp i PEX røret.

• Rørføringen må klamres pr meter med klammer og pr. 60 cm i stenderverk.

• I stenderverk anbefaler Vannskadekontoret at det benyttes spikeravviser som klammer og sikring for å forhindre skade. Det bores 34 mm hull i stenderverket, rørene trekkes ferdig fram til utstyret. Deretter slås spikeravviser inn rundt varerøret.

• Der hvor rør avsluttes i kjøkkenbenk uten fast punk, benyttes endetetting mellom ytterrør og innerrør.

vvsmester.no henviser her til Vannskadekontorets Rør-i-rør-systemer Lommehåndbok 2.utgave

Montasje av veggboks

1. Monter veggboksen på flatt underlag. For korrekt avstand kan mellomstykke benyttes.

2. Ved bruk av to bokser for dusj, bad eller servantarmatur benyttes mellomstykke  for riktig CC på 150mm eller 100mm.

3. Veggboksen monteres slik at hovedhus er i kant med stenderverk.

4. Skru løs muffe for varerør og tre på varerøret. Trekk så varerøret tilbake for å påse at pakningen ligger på plass. NB! Pass på at støttehylsen og PEX røret er trykket til bunn av kuplingen.

5. Fest PEX-røret til veggboksen med pex-kupling (12 eller 15 mm) PEX-kupling trekkes føst til for hånd, deretter 1 ½ omdreining med verktøy.

6. Påse at varerøret ikke deformeres.

7. Skru til muffe for varerør til veggboks for hånd.

8. Ved rehabiliteringsanlegg hvor veggjennomføring åpnes, må veggjennomføringen trekkes til med nøkkel ved montering.

9. I våtsone skal tettningsmembran alltid benyttes. For å ivareta krav iht. NT VVS 129 skal tettningsmembran benyttes. Denne bakes inn med smøremembran.

10. Før montering av armaturanslutning monteres veggflens med pakning i veggjennomføringen.

11.Velg passende armaturanslutning, for eksempel vinkel stengekran.

12.Det er rasjonelt å koble veggboks først, deretter fordeler.

VIKTIG!

• Før anlegget tas i bruk skal alltid trykktesting foretas! Test med 50 % over stedlig trykk, mask 9 bar. Plugg for trykkprøving kan benyttes

• Veggjennomføring kan kappes med avskjæringsverktøy

• Det skal kun benyttes håndkraft for å trekke til de øvrige plastkomponentene.

Montasje av  fordelerskap

Skapet har låsbar dør og er for innfelling i vegg eller for utenopliggende montering

1. Skapet monteres vannrett, i riktig dybde og med den bredeste frontrammen ned for tetthetstesting ned.

2. Skapet festes med medfølgende skruer i stenderverk. Husk å benytte vedlagt nylon pakning for å oppnå tetthet.

3.  Begynn med bakerste rekke for å forenkle montasjen.

4. For 34/43 varerør benyttes gummimuffe (NRF nr.: 511 63 58) i hullene ytterst i skapet. For 43 mm varerør, kappes muffen i rillen i midten.

5. Trekk varerøret igjennom skapmuffene. I bunnen trekkes varerørene over frontrammen. I toppen trekkes varerøret igjennom muffen. (Se tegning)

6. For drenering, brukes ’Skapmuffe for drenering’. Avsluttvarerøret flush med back nut. For en pen avslutning av dreneringsrøret motrommet benyttes ’Dreneringsavslutning’

7. Ved bruk av hullene i siden av skapet må det benyttes pakninger tilpasset hullet.

8. Utforingsramme til skap brukes ved ekstra tykke vegger eller for innbygging, leveres separat som eget vare nummer.

9. Fordeleren festes med braketter med gummiforing. Pex røret kobles tilfordeler med pexkupling tilpasset rørets dimensjon. Denne kuplingen skal dras til for hånd, for så å strammes inntil 1 ½ omdreining med fastnøkkel.

10. Det skal foretas en trykktesting med 50 % over høyeste forekommende stedlig trykk, maks 9 bar .Trykkprøving bør fortaes i så begrensede soner som mulig for å unngå vannskade. Maksimalt en bo enhet, et opplegg, et kjellerstrekk etc.

11. Det skal foretaes tetthetstesting av bunn av skapet med f.eks. 20 mm vannstand. Påse at alle plastpluggene sitter på plass. NB! De hvite pluggene skal monteres fra innsiden av skapet!

12. 2 stk. plexi plater monteres mellom fordeler og skapdør for å forhindre eventuell sprut ut gjennom dør.