Eksamensinformasjon

 Eksamenstid Eksamen varer i 5 timer.

Hjelpemidler:

Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon.

Ved bruk av isolerte nettbaserte hjelpemidler til eksamen er det

viktig å kontrollere at kandidatene ikke kan kommunisere med

andre (dvs. samskriving, chat eller andre muligheter for å utveksle

informasjon med andre).

Vedlegg To eksemplarer – ett for kladd og ett for innlevering:

 • Tegning nr. 1 Situasjonsplan M 1:500
 •  Tegning nr. 2 Flytskjema for dimensjonering av vannledninger fra innvendig hovedstoppeventil til bereder og fordelerskap

Vedlegg som skal leveres inn

Ett eksemplar:

 • Tegning nr. 1 Situasjonsplan M 1:500
 • Tegning nr. 2 Flytskjema for for dimensjonering av vannledninger fra innvendig hovedstoppeventil til bereder og fordelerskap

 

Informasjon om oppgaven

Dersom du mener at det mangler opplysninger for å løse eksamensoppgaven, eller at det er feil ved den, skal du selv velge og beskrive dine egne forutsetninger og eventuelt hva feilene består

 1. Sensor skal ta hensyn til dette ved vurderingen og fastsettingen av karakteren. Se mer informasjon bakerst i eksamenssettet om «Egenvurdering av besvarelsen» og «Kjennetegn på høy kompetanse

Situasjonsbeskrivelse

Firmaet ditt har fått i oppdrag å utføre det utvendige sanitæranlegget på en eiendom i

Holteveien 27. Du skal også dimensjonere vannledningene fra den innvendige hovedstoppeventilen til berederen og fordelerskapet. Det skal brukes stive rør i millimeterserie.

Tegning nr. 1 Situasjonsplan M 1:500, som er vedlagt, viser

 • plasseringen av huset i forhold til de kommunale vann- og avløpsledningene
 • dimensjon på hovedledningen
 • kotehøyder i tilkoblingspunktet for spillvann til stikkledningen
 • kotehøyde på det ferdige gulvet i 1. etasje
 • nødvendige kotehøyder for prosjektering og montering av sanitæranlegget utvendig

Tegningen danner grunnlaget for de utvendige arbeidsoppgavene. Sanitæranlegget er tegnet/prosjektert i henhold til gjeldende reglement for sanitæranlegg. Av overvannet er det bare avløp fra drenskummen som skal føres til den kommunale hovedledningen for overvann. Resten av overvannet skal føres til Mortbekken.

Avløpsledningen fra overvannskummen til Mortbekken mottar vann fra disse arealene:

 • 140 m² takflater
 • 225 m² asfalterte arealer
 • 1435 m² plen

Fallet på overvannsledningen fra overvannskummen til Mortbekken er 16,67 promille (1:60). Regnintensiteten for arealene er satt til 0,07 l/s per m². Jordgrøfta for stikkledningene blir mellom 2,2 meter og 2,5 meter dyp.

Følgende utstyr er belastet sanitæranlegget:

 • Plan 1. etasje
 • Kjøkken:
 • 1 stk. kjøkkenbenk med oppvaskbatteri

1 stk. oppvaskmaskin

o Bad

 • 1 stk. badekar med badebatteri
 • 2 stk. servant med 11/4 servantventil og servantbatteri
 • 1 stk. wc
 • 1 stk. 75 mm plastsluk
 • Avløpet fra badekaret føres til sluk.
 • Vaskerom
 • 1 stk. vaskekar med batteri
 • 1 stk. vaskemaskin med kaldtvannstilkobling
 • 1 stk. 200 liter vannvarmer Eksamen RLF3102 Side 8 av 24
 • 1 stk. 75 mm plastsluk
 • 1 stk. hagekran tilkoblet kaldtvann i vaskerommet
 • Avløpet fra vaskekaret og vaskemaskinen føres til sluk.
 • Plan 2. etasje
 • Bad
 • 1 stk. dusjbatteri
 • 2 stk. servant med 11/4 servantventil og servantbatteri
 • 1 stk. wc
 • 1 stk. 75 mm plastsluk

 

Oppgave 1

 1. a) Beskriv alle de momentene du må tenke igjennom for det utvendige sanitæranlegget, slik at dette fungerer i henhold til lover og regler for sanitæranlegg.

 Husk å kontakte lokale kommunale myndigheter før tilkoplingsarbeidet finner sted. Følg de kommunale bestemmelsene (varierer fra kommune til kommune). Husk anmeldelse. Husk målsetting av tilkoplingen. Husk utspyling etter anboring. Husk å forhindre frost ved anboring på vinterstid. Husk jordledning ved plast vannledning, også ved utskifting av deler av vanninnlegg fra metall til plast. Elektriker skal kople jordingsledningen!

 1. b) Bruk oppgitte kotehøyder i forgreningspunktet for spillvann, og beregn kotehøyden

på spillvannsledningen ved grunnmuren når stikkledningen legges med fall  16,67 o/oo (1:60.)

Legg ved utregningene dine.

Kotehøyden i forgreningspunktet for spillvann er 96 meter. Dette tallet finner jeg på tegning nr 1. (hva er kotehøyde: Kote, høydekurve, er en linje på kart som angir høyde over havet, og på sjøkart dybde under havet. Punkter med samme høyde er forbundet av kotene. Mellom hver kote er det en høydeforskjell som kalles ekvidistanse; i bratt terreng ligger kotene tett, i slakt terreng er kotene lengre fra hverandre.)

Fallet er 16,67 ‰ eller 1:60 i en brøk. Lengden på grøfta er 5.8 cm på tegningen. Målestokken på tegningen er 1:500. At det er målestokk 1:500 betyr at 1 cm på kartet er 500 i virkeligheten ute i terrenget. Vi regner det om på følgende måte:  Vi får en fallhøyde på 0,5 meter og legger det på kotehøyden i forgreningspunktet.

Vi får 96 + 0,5 = 96,5 meter er kotehøyden ved grunnmuren

 

 1. c) Beregn sum mengde normalvann og største samtidige belastning av spillvann. Legg ved utregningene dine.

Mengde normalvann:

For å finne mengde normalvann har jeg summert sammen l/s etter tabell 1 i tekniske bestemmelser.

Kjøkken

0,2 l/s

Oppvaskmaskin

0,2 l/s

Badekar

0,3 l/s

Servant

0,1 l/s

Servant

0,1 l/s

Wc

0,1 l/s

Vaskekar

0,2 l/s

Hagekran

0,4 l/s

Dusjbatteri

0,2 l/s

Servant

0,1 l/s

Servant

0,1 l/s

Wc

0,1 l/s

Sum normal vannmengde

2,3 l/s

 

For å finne største samtidige belasting av spillvann bruker jeg først tabell 13 for å finne normalvannmengden i liter pr sekund.

utstyr

Liter pr sekund. l/s

Kjøkken

0,6

Oppvaskmaskin

0,6

Badekar

0,9

Servant

0,4

Servant

0,4

Wc

1,8

75 mm plastsluk

1,5

Vaskekar

0,6

Vaskemaskin

0,6

75 mm plastsluk

1,5

Dusj

0,4

Servant

0,4

Wc

1,8

Sum normalvannmengden

13 l/s

 Vi tar nå 13 l/s med oss til figur i tekniske bestemmelser. Der finner vi 13 l/s på den horisontale linja.vi går vertikalt til kurve A som er for bolighus. På krysningspunktet til venstre leser vi av ca 2,4 l/s som er den største samtidige belastingen.

 

 1. d) Dimensjoner varmtvanns- og kaldtvannsledningene på Tegning nr. 2.

Legg ved dimensjonsberegningene dine.

Utstyr

Kaldt l/s

Varmt l/s

Kjøkken

0,2

0,2

Oppvakmaskin

0,2

 

Badekar

0,3

0,3

Servant

0,1

0,1

Servant

0,2

0,1

Wc

0,1

 

Vaskekar

0,2

0,2

Hagekran

0,4

 

Dusjbatteri

0,2

0,2

Servant

0,1

0,1

Servant

0,1

0,1

Wc

0,1

 

Sum normalvannmengde

2,3

1,3

 

Sum normalvannmengde for kaldt vann er 2,3 l/s og 1,3 l/s for varmtvann. Til sammen er det 3,6 l/s.

Vi går videre med normalvannmengden til tabell 2 i tekniske bestemmelser for å finne sannsynlig vannmengde. Vi får 3,6 får vi 0,78. på kv får vi 0,68. på vv får vi 0,36.

Se dimensjonene på tegning nr 2.

Jeg går ut ifra at det er et normalt vanntrykk inn i boligen. Ved normalt vanntrykk 40–60 mVs skal minste dimensjon på vanninnlegget til en bolig være 32 mm PE-rør

 1. e) Tegn inn nødvendige kummer og ventiler på stikkledningen, og påfør dimensjoner på ledningene.
 1. f) Beregn hvilken dimensjon overvannsledningen til Mortbekken må ha.

Legg ved beregningene dine.

Takflate: 140m2 x 0,07 l/s x 1,0 = 9,8 l/s

Asfalt:     225m2 x 0,07 x 1,0 = 15,75 l/s

Plen :      1435m2 x 0,07 x 0,1 = 10,045 l/s

Total overvannsmengde Q  = 35,59

Jeg tar nå 35,59 l/s med meg til figur 13 i tekniske bestemmelser og finner tallet på den horisontale linja. På venstre side på den vertikale linja finner jeg fallet på 16,67 ‰. Herfra går jeg horisontalt til jeg krysser den vertikale linja fra 35,59 l/s. Jeg leser av dimensjonen og ser at det blir 160 mm.

Oppgave 2

Jordgrøfta for stikkledningene blir mellom 2,2 meter og 2,5 meter dyp.

 1. a) Beskriv viktige momenter du må tenke på ved arbeid i jordgrøft, og hvilke forberedelser du må gjøre før, under og etter at stikkledningene er montert.
 • vertikale grøftesider skal være avstivet eller det skal være en annen form for personsikring.
 • jobb ikke alene i dype grøfter.
 • utgravingsmassene skal ikke ligge nærmere grøftekanten enn 1 meter.
 • u-avstivede grøfter skal ha grøftesider med maks helling 1:1 (45°) evt 1:0,75 (53°) dersom grøften har stabile masser og skal fylles igjen samme dag.
 • vær ekstra på vakt ved store vannmasser etter ledningsbrudd eller i regnvær
 • husk at ansvarlig for det praktiske grøftearbeidet skal ha ADK-sertifikat.
 • bruk verneutstyr som hjelm, vernesko etc.
 • foreta en vurdering av grøftemasser, lagring av gravemasser, terreng- forhold, vanntilsig, bebyggelse, støttemurer etc. før du går ned i grøfta.
 • sørg for at grøfteområdet er fysisk avsperret med hensyn til trafikk.
 • la deg ikke presse til å jobbe i ei grøft som virker usikker.
 • sjekk gravetillatelse og godkjenning av anmeldelse.
 • dersom masse legges nærmere grøftekant enn 5 m, beregnes grøftedybybden fra topp masse.
 1. b) Hvem har hovedansvaret for arbeidet i jordgrøfta?

Ansvarlig er en arbeider med ADK sertifikat. Ved grøftearbeid skal det alltid utarbeides en skriftlig arbeidsinstruks. Arbeidsgiveren er ansvarlig for at dette gjennomføres.