Har du for lite varmtvann, kaldt vann fra berederen eller renner sikkerhetsventilen? De fleste problemer har enkle forklaringer og løsninger som du enkelt kan sjekke på egen hånd.
(VV = Varmtvann / KV = Kaldtvann / SV = Sikkerhetsventil)

Det renner fra Sikkerhetsventilen selv om reduksjonsventil er montert?

Helt normalt på grunn av at vann ekspanderer ved oppvarming. Monter AX ekspansjonskar.

Sikkerhetsventil renner etter tømming

Åpne Sikkerhetsventilen ca. 1 min., lukk igjen. Eller skru av sort overdel, rengjør membran og sete. Skrus på igjen.

Får ikke varmtvann

Sjekk el-tilførsel, elektrisk element og termostat, eller mulig lekkasje på VV-ledning (sus i berederen når el. av?)

Får ikke høy nok temperatur på vannet

Juster blandeventil, eller sjekk mulig overslag i kraner fra KV til VV.

Slag i rørene når VV-kran stenges

Stor trykkøkning når kran stenges hurtig. Sett evt. inn støtpute. (Ring rørlegger)

Super Xpress med 2 elementer – bruker den dobbelt så mye strøm

Nei, det er kun et element i bruk av gangen. Varmer først øvre del av berederen, deretter kobles strømmen til nedre element som varmer resten fra bunnen.

Hvordan tømmes berederen?

Tappes ved å benytte tømmeplugg på SV eller åpne SV hvis ikke tømmeplugg.

Berederen lekker ved elektrisk element

Pakning er defekt, eller det er brukt feil pakning ved elementbytte.

Kan elektrisk effekt på varmeelementet reduseres

1-rørs elementer kan ikke reduseres. 2-rørs elementer kan halveres ved å klippe én lask, 3-rørs elementet kan kobles med 1/3, 2/3 eller full effek

Hva kan gjøres ved kalkholdig vann

Skift til hylseelement, eller monter OSO KO kalkoppløser for hele huset