Hvordan justeres temperaturen på blandeventilen?

Produktets utgående varmtvannstemperatur til tappestedene i boligen justeres med rattet på blandeventilen. Justering av blandeventilen påvirker ikke temperaturen på varmtvannet i produktet.

For å justere temperaturen:

  1. Vri det justerbare rattet helt mot “+”
  2. Vri deretter rattet mot “–” til ønsket temperatur. (se produktets montasjeanvisning)

Hvordan justeres temperaturen i berederen?

Produktets termostat er normalt stillbar fra 60-90°C. Termostaten bør ikke stilles lavere enn 65°C for å unngå bakterievekst.

For å justere temperaturen:

  1. Koble fra strømtilførselen.
  2. Demonter el-lokket med en skrutrekker.
  3. Juster temperatur på termostaten med en skrutrekker. Monter el-lokket før strømtilførsel kobles til. Endring av temperaturinnstilling på termostaten forandrer kun temperaturen på vannet i tanken. Temperatur til tappestedene justeres på blandeventilen. (Se montasjeanvisning.)